Bard: โมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google

Bard: โมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ และสามารถสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อข้อความแจ้งและคำถามที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Bard สามารถให้ข้อมูลสรุปหัวข้อข้อเท็จจริงหรือสร้างเรื่องราวได้ Bard