ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสมาร์ทกริด  เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสมาร์ทกริด  เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย เชื้อเพลิงฟอสซิส สู้ยุคพลังงานหมุนเวียน ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ย่อมมานำซึ่งการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมถึงในภาคพลังงานด้วย มีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ