ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar Rooftop System คืออะไร

ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar Rooftop System คือ อะไร Solar Rooftop’s Concept คือแนวคิดในการเลือกใช้พื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอา แผงโซล่าเซลล์ ไปติดตั้งไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าจากภาครัฐลง