การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านหรือไม่?

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านหรือไม่? การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านหรือไม่? พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประโยชน์มากมาย รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน แต่เมื่อพูดถึงว่าแผงโซล่าเซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านได้มากเพียงใด ก็ไม่มีคำตอบง่ายๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมี 2 วิธีในการประเมินมูลค่าแผงโซล่าเซลล์ ประการแรกคือวิธีที่ธนาคารประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ประการที่สองคือวิธีที่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อบ้านให้คุณค่ากับทรัพย์สินที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คนอื่นยินดีจ่าย อย่างไรก็ตาม การศึกษาหลายชิ้นพิสูจน์ว่าบ้านที่ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์มีมูลค่าและขายในราคาที่สูงกว่าบ้านที่คล้ายกันซึ่งไม่ได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่เดียวกัน