โซล่ารูฟท็อป 15 กิโลวัตต์ 3เฟส พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 28แผง SolarRich ประหยัดไฟประมาณ 9,000 บาท/เดือน

– ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 15kW (กิโลวัตต์)
– ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
– 15kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 28 แผง
– อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 3 เฟส/220V
– ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
– มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
– ประหยัดไฟประมาณ 9,000 บาท ต่อเดือน