โซล่ารูฟท็อป 10 กิโลวัตต์ 3เฟส พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 20แผง SolarRich ประหยัดไฟประมาณ 6,000 บาท/เดือน

– ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 10kW (กิโลวัตต์)
– ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
– 10kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 20 แผง
– อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 3 เฟส/220V
– ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
– มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
– ประหยัดไฟประมาณ 6,000 บาท/เดือน