Showing all 10 results

MAGNETIC LIGHT หรือ โคมไฟ ที่มีแม่เหล็กเป็นตัวยึดเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง และใช้งาน

ประกอบไปด้วย รางรับโคม ภายในจะมีแม่เหล็กและ แผ่นทองแดงที่ติดตั้งอยุ่ในนั้น และมี โคมไฟที่ประกอบชุดแม่เหล็กไว้เช่นกัน เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง และถอดประกอบแยกออกจากกัน โดยไม่ต้องกังวนว่าโคมไฟจะล่วงหล่นลงมาเนื่องจาก ความสามารถในการรับน้ำหนักของแม่เห็ลกที่ถูกติดตั้งมานั้น จะรับน้ำหนักได้ 5  เท่าของน้ำหนักโคมและยัง มีสปริงล็อคอีกชั้นหนึ่ง   อีกทั้งยังสามารถ ขยับ หรือเลื่อนไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการให้แสงส่องไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างง่ายดาย

เหมาะกับเป็นแสงสว่างรอง  คือการนำไปส่องสว่างห้องจัดแสดงสินค้า ปฏิมากรรม เครื่องประดับ รวมไปถึงผนังเพื่อความสวยงาม