RICH - INVT โซล่าร์อินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER)

อินเวอร์เตอร์ คือเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) จากแผงโซล่าร์เซลล์เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์(DC. Modifier) เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความราบเรียบ จากนั้นจึงทำการ Convert หรือแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC.) ที่มีความเสถียร และมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า(Grid) ทั้งในด้านแรงดัน(Voltage) และความถี่ของกระแสไฟ(Hz.)

นอกจากนั้น ตัว อินเวอร์เตอร์ ของระบบ โซล่ารูฟท็อป เองยังมีข้อดีที่ซ่อนอยู่อีกคือ ระบบ Solar Rooftop ยังช่วยปรับ และรักษาระดับแรงดันและความถี่ของไฟฟ้าในอาคารให้เสถียรมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ค่า Power Factor แบบปรับค่าได้ทั้ง +/-

  • RICH–INVT Solar Inverter : มีระบบรองรับการผลิตไฟฟ้าทั้งแบบ เฟสเดียว(Single Phase) และสามเฟส (3Phase)
  • RICH–INVT Solar Inverter : สำหรับระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว(Single Phase) หรือ1Phase มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่5kW / 3kW / 5kW และ 6kW และสำหรับระบบไฟฟ้าแบบสามเฟส(3phase) มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่ 5kW / 10kW / 15kW / 20kW / 30kW / 50kW และ 100kW
  • RICH–INVT Solar Inverter : เชื่อถือและมั่นใจได้ 100%ในมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย
  • การไฟฟ้านครหลวง

ผ่านการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority หรือ MEA. No.163-173

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority หรือ PEA. No.100-109

บทความน่ารู้

บทความเทคโนโลยี

มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจใน SOLAR RICH by Enrich Energy Co., Ltd.

อินเวอร์เตอร์คืออะไร, อินเวอร์เตอร์ ทําหน้าที่อะไร, อินเวอร์เตอร์แบบไหนดี, อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์ มีกี่แบบ,
อินเวอร์เตอร์ใช้กับมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลล์ คือ, อินเวอร์เตอร์ มีกี่ขนาด