ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศัย ได้รับการผ่อนผัน PEA ทันที

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย ได้รับการผ่อนผัน PEA ทันที

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ประกาศให้การไฟฟ้าพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการมอบหมายของ กพช. กำหนด นั้น

ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันอยู่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ผลิตไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการขั้นตอนดำเนินการ ตลอดจนยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า และติดตามผลการพิจารณา

ทั้งนี้สำหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันมากกว่า 6 เมกะวัตต์หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าจาก กฟภ. แล้วต้องนำหนังสือดังกล่าวไปประกอบการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. และในขั้นตอนการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต้องนำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงมาประกอบการยื่นด้วย

ประเด็นของวันนี้คือ กฟภ. ได้ผ่อนผันข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย หากมีกำลังผลิตติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ไม่เกิน 5 kWP (ถึงสิ้นปี 2565) ดังนี้
1. ไม่ต้องรอตรวจทางเทคนิค (ขนาดพิกัดหม้อแปลงที่ กฟภ. จะรับได้) ซึ่งเมื่อก่อนกำหนดไว้ว่า ในหม้อแปลง 1 เครื่องจะมีขนาด โซล่าเซลล์ เข้าเชื่อมได้ไม่เกิน 15% ของพิกัดหม้อแปลง
2. ไม่ต้องติดตั้งระบบป้องกันไฟย้อนกลับเข้าการไฟฟ้า หากท่านมีไฟเหลือ กฟภ. รับซื้อพลังงานส่วนเกินจากท่านได้
ขอเชิญชวนทุกท่านที่ติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้ว หรือกำลังมีแผนจะติดตั้ง โซล่ารูฟ ดำเนินการได้ที่ ppim.pea.co.th

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย ได้รับการผ่อนผัน PEA ทันที

รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์, สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์, แผงโซล่าเซลล์, SOLAR CELL, แผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี, แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก, แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ, แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะกับประเทศไทย, แผงโซล่าเซลล์ โมโน ราคา, แผงโซล่าเซลล์ mono half cell ดีไหม, แผง โซ ล่า เซลล์แต่ละชนิด,โซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่ารูฟท็อป/

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่าเซลล์/

https://www.enrichenergy.co.th/อินเวอร์เตอร์/